Informācija

2021. gada 1. dec.

Adaptētā literatūra angļu valodā!

 

Vongs, Arlene. Town Mouse and Country Mouse

Town Mouse and Country Mouse are good friends. Town Mouse goes to visit the country and Country Mouse goes to visit the town. Do they like it there? Do they want to come home?

Pilsētas pele un lauku pele ir labi draugi. Town Mouse dodas apciemot valsti, bet Lauku pele dodas apmeklēt pilsētu.


Crook, Marie. A Bug's Life

An ant’s life is difficult. Every day they have to find food, but the grasshoppers take it. Flik has an idea! They can fight the grasshoppers. But grasshoppers are bigger than ants! Can Flik find some friends to help? Can they work together to fight the grasshoppers?

Skudras dzīve ir grūta. Katru dienu viņiem ir jāatrod barība, bet sienāži to paņem. Flikam ir ideja! Viņi var cīnīties ar sienāžiem. Bet sienāži ir lielāki par skudrām! Vai Fliks var atrast draugus, kas palīdzētu? Vai viņi var sadarboties, lai cīnītos pret sienāžiem?

Wilson,Rachrl. Butterflies and Frogs

Hannah is a scientist and she studies animals. She wants to show you two animals with amazing life cycles … a butterfly and a frog.The Peacock butterfly lives in Europe. The Red-eyed tree frog lives in the rainforests of Central and South America. Which one hibernates? Which one is nocturnal? Let’s take a look …

Hanna ir zinātniece un pēta dzīvniekus. Viņa vēlas jums parādīt divus dzīvniekus ar pārsteidzošiem dzīves cikliem… tauriņu un vardi. Pāvs tauriņš dzīvo Eiropā. Sarkano acu koku varde dzīvo Centrālamerikas un Dienvidamerikas lietus mežos. Kurš pārziemo? Kura no tām ir nakts? Apskatīsim…

Hans Christian Andersen. Thumbelina

Thumbelina is a very small girl. She sleeps ina shell next to the window. One night, an ugly toad takes her. She is scared, she wants to go home! She meets fish, insects and a bird... Can she find a prince?

Īkstīte ir ļoti maza meitene. Viņa guļ čaulā blakus logam. Kādu nakti viņu paņem neglīts krupis. Viņai ir bail, viņa grib mājās! Viņa satiek zivis, kukaiņus un putnu ... Vai viņa var atrast princi?  

Crook, Marie. Storm!

There is going to be a big storm and Jenny’s son John loves storms. John counts the seconds between the thunder and the lightning. This tells him how far away the lightning is. Their dog, Patty, is scared because thunder is louder for dogs!

Do you know how hailstones form? How to stay safe in a tornado? Why sandstorms are so dangerous? Or how big a hurricane can be? John does and now you can too!

Būs liela vētra, un Dženijas dēls Džons mīl vētras. Jānis skaita sekundes starp pērkonu un zibeni. Tas viņam parāda, cik tālu atrodas zibens. Viņu suns Petijs ir nobijies, jo pērkons suņiem ir skaļāks!

Vai jūs zināt, kā veidojas krusas? Kā saglabāt drošību viesuļvētras laikā? Kāpēc smilšu vētras ir tik bīstamas? Vai arī cik liela var būt viesuļvētra? Jānis dara, un tagad arī jūs varat!

GroganJohn. Marley and Me

John and Jenny were just beginning their life together. They were young and in love. Then they brought home Marley, a wiggly yellow fur ball of a puppy. This is the heartwarming and unforgettable story of a family in the making and the wondrously neurotic dog who taught them what really matters in life.

Džons un Dženija tikko sāka savu kopdzīvi. Viņi bija jauni un iemīlējušies. Tad viņi atveda mājās Mārliju, ļodzīgu dzeltenu kucēna kažokādu. Šis ir sirsnīgs un neaizmirstams stāsts par topošo ģimeni un brīnišķīgi neirotisko suni, kurš iemācīja viņiem to, kas dzīvē patiešām ir svarīgs.

Twain,Mark. The Prince and the Pauper

Two babies are born on the same day in England. One boy is a prince and the other boy is from a very poor family. Ten years later, they change places for a game. But then the old king dies and they cannot change back. Will the poor boy be the new King of England?

Anglijā vienā dienā piedzimst divi mazuļi. Viens zēns ir princis, bet otrs ir no ļoti nabadzīgas ģimenes. Pēc desmit gadiem viņi maina vietas spēlēšanai. Bet tad vecais karalis nomirst, un viņi nevar atgriezties atpakaļ. Vai nabaga zēns būs jaunais Anglijas karalis?

Verne,Jules. The Mysterious Island

There are three men, a boy and a dog in a balloon over the Pacific, but only two men and the boy arrive on a strange island. Mysterious things happen to them there. Are there other people on the island? Where is the other man and his dog? Will they see their homes again?

Ir trīs vīrieši, zēns un suns gaisa balonā virs Klusā okeāna, bet tikai divi vīrieši un zēns ierodas dīvainā salā. Tur ar viņiem notiek mistiskas lietas. Vai uz salas ir citi cilvēki? Kur ir otrs vīrietis un viņa suns? Vai viņi atkal redzēs savas mājas?

Decembra jubilārs - Zigmunds Skujiņš


 Z. Skujiņš ir viens no izcilākajiem un populārākajiem 20. gs. otrās puses latviešu rakstniekiem, kura darbi jau 50. gadu otrajā pusē atjaunoja saikni ar neatkarības perioda latviešu literatūru. Gan daiļliteratūrā, gan publicistikā un sabiedriskajā darbā Z. Skujiņš aicinājis noticēt tautas spēkam, izzināt latviešu tautas, Latvijas, Rīgas vēsturi, tautai nozīmīgas personības, vērtības un tradīcijas, sargāt, kopt un attīstīt latviešu valodu, vērsies pret pārkrievošanu. Kā viens no izcilākajiem prozistiem un latviešu stāsta un noveles meistariem 60.–70. gadu mijā Z. Skujiņš radikāli mainījis latviešu prozas kopainu un aizsāka latviešu moderno prozu, 80. un 90. gados radījis izcilus romānus un laikabiedru portretējumus.

2021. gada 30. nov.

Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas literāro pasākumu plāns 2021. gada decembrim


Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

01.12.– 31.12.

Literatūras izstāde ”Pagātni nevar izlabot...”

Latviešu rakstniekam

Rakstniekam Zigmundam Skujiņam – 95” (1926)

Literatūras izstādē piedāvāti autora darbi, kā arī materiāli, kas sniedz ieskatu viņa dzīves un darba līkločos.

22.11.– 20.12.

Radošo darbu izstāde “Tīģera gadu gaidot!”

Tatjanas Jakovļevas tamborētie tīģerīši

13.12.– 31.12.

Literatūras izstāde “Ziemassvētku brīnumu gaidot”

Izstādē dažādu autoru uzburtās pasakas, stāsti un dzejoļi par ziemu

Decembris

Virtuāls pārskats gadu griezumā

Ziemassvētku brīnumiem pa pēdām!”

Skaistākie Ziemassvētku gaidīšanas mirkļi 10 gadu griezumā Bērnu literatūras nodaļā.

16.12.

Informācijas diena “Jaunieguvumi Bērnu literatūras nodaļā decembrī” Ikviens Bērnu literatūras nodaļas lietotājs varēs iepazīties ar jaunākajām grāmatām krājumā, kā arī izmantot iespēju rezervēt sev lasīšanai tīkamākos izdevumus.

16.12.

Rīta stunda

Ceļojums grāmatu pasaulē turpinās...decembris”

PII “Saulīte” audzēkņi iepazīstas ar jaunākajām grāmatām Bērnu literatūras nodaļā

Decembris

Rūķu darbnīca

Radošie un aktīvie Rūķi padarīs īpašu svētku gaidīšanas laiku!

Darbosimies un iepriecināsim viens otru!2021. gada 23. nov.

Nāc un iepazīsti šīs grāmatas! Novembris!

Grāmatas pirmsskolas un

jaunākā skolas vecuma bērniem


Marts,Andris. Tas, kurš draudzējas ar zvaigznēm

Platpīrs,Gunārs. Milži

Rikāra,Anuka. Anna un Froga

Valters,Edgars. Pieklājīgais pūķis Justuss un princese Miniminnija

Vaicenavičiene,Monika. Kas ir upe?

Viška,Signe. Kate, kas gribēja kļūt par vectēvu

Vollēbens,Pēteris. Vai zini, kur dzīvnieki mīt

Zandere,Inese. Divas Almas

Ziediņa,Ieva. Ole Bole

Zīgners,Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts meklē Atlantīdu

Zusta,Zane. Es esmu Boss

Žutaute,Lina. Kika Mika un milzu netaisnība

Dmuhovskiene,Rasa. Skudriņa Kāpēcīte. 3. grāmataGrāmatas 5 – 6. klašu skolēniem


Ozoliņa,Daina. Pandēmijas detektīvi

Pitseps,Juhani. Ir mēness zelta kuģi

Bedīls,Deivids. Jaunais direktors

Frīnss,Žaks. Sestklasnieki nerau

Gverra,Tonīno. Saulesbrāļi jeb Tumšo viduslaiku stāstiņi

Kinnijs,Džefs. Roulija Džefersona ļoti draudzīgais piedzīvojumsGrāmatas vecāko klašu skolēniem


Ķestere,Inese. Liepājas spoku stāsti

Lagzdiņa,Gunita. lāde vaļā

Marts,Andris. Pieskāriens no debesīm

Meiere,Stefanija. pusnakts saule

Poikāne,Sarmīte. Neskaties atpakaļ, tur nekā nav!

Tilaks,Dzintars. Kūlenis

Zeibots,Andris. Krauklis

Zīle,Baiba. Dzīves simulācija

Zoldnere,Dina. Sniegā

Žuravska,Dzintra. Tauriņa lidojums ugunī

Rukšāne,Dace. Ķīpsalas putni

Olūts.19

Микагэ,Эйдзи. Пустая шкатулка и нулевая Мария.1

Цугуми,Ооба. Death Note. Black Edition. 2

Цугуми,Ооба. Death Note. Black Edition. 3


Nozaru literatūra


Tortesbez cepšanas

Žilde,Jānis. Pienvedēja piedzīvojumi. Trīs no Sabiles

Roze,Karmena. Latvijas daba tuvplānā

Tāvu zemes kalendars, 2022. 32. (83.) goda gōjums2021. gada 15. nov.

Izzini Latviju grāmatās!

Kādas Rīgas pamatskolas skolēns Matīss ar jauno izgudrojumu – hrononavigatoru – dodas aizraujošā ceļojumā pa Latvijas pagātni. Viņš vēlas uzzināt, kad un kā radusies Latvijas valsts. Ar hrononavigatora palīdzību Matīss nonāk gan senajā Kursā un viduslaiku Rīgā, gan Kurzemes hercogistē un Zviedrijas karaļa pārvaldītajā Vidzemē. Matīss meklē Latviju arī Latgalē poļu varas gadsimtos un 19. gadsimta Rīgā. Ceļojumā skolēns sastop ievērojamus cilvēkus – bīskapu Albertu, hercogu Jēkabu, mācītāju Jāni Reiteru, jaunlatviešus Ati Kronvaldu un Krišjāni Valdemāru. Katrā laikmetā Matīss atrod pa kādai daļai no mūsdienu Latvijas.
Ja arī Tu vēlies labāk zināt un saprast latviešu tautas un Latvijas zemes vēsturi, dodies laika ceļojumā kopā ar Matīsu!

Šajā krāšņajā grāmatā, kas bagātīgi ilustrēta ar fotogrāfijām un Alises Landsbergas zīmējumiem, atrodamas atbildes uz dažnedažādiem daudziem jautājumiem. Tā palīdzēs bērniem labāk iepazīt mūsu skaisto un mīļo zemi, tās vēsturi, iedzīvotājus, kultūru un dabu. Grāmatas autores aicina lasītājus apmeklēt interesantākās pilsētas, nacionālos un dabas parkus, izstaigāt dabas takas un atklāt daudz interesantu faktu. Kartes, shēmas un zīmējumi palīdzēs izprast Latvijas vietu pasaulē un norises dabā. Grāmatā iekļauti arī dažādi uzdevumi, ierosmes pētījumiem un radošiem darbiņiem.

Ineses Paklones grāmatā ‘’Latvijas dzimšanas dienas sala” mēs varam sastapt jau iepriekšējās grāmatās ‘’Ziemassvētku zāģītis’’ un ‘’Cīņas olu Lieldienas’’ iepazīto ģimeni – vecvecākus, vecākus un bērnus – Ingu un Pauli. Šoreiz grāmatā tiek meklēta dāvana, ko uzdāvināt Latvijai dzimšanas dienā. Ģimene nolemj, ka Latvijai ir jāuzdāvina kaut kas, kā tai nav – salu jūrā. Latvijai ir gara un daudzveidīga jūras robeža, taču nav nevienas salas, taču ģimenei ir dažādas idejas un plāni, kā šo salu vai salas iegūt.


Kur atrast Latvijas augstāko kalnu un platāko ūdenskritumu? Kā mainās Latvija četros gadalaikos? Kad dibināta mūsu valsts? Ar ko lepojas Latvijas iedzīvotāji? Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atradīsiet bagātīgi ilustrētajā grāmatiņā „Mūsu Latvija”. Lai arī neliela, šī ir saturiski ļoti ietilpīga grāmatiņa pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, kuru vēlams lasīt kopā ar vecākiem. Tā palīdzēs mazajiem lasītājiem iepazīt mūsu zemes vēsturi, dabu, kultūras un tradīcijas. Šeit apkopotā informācija vēlāk noderēs, apgūstot dabaszinības, vēsturi un citus mācību priekšmetus. Grāmatā iegūtās zināšanas bērni varēs pārbaudīt, atrisinot krustvārdu mīklu

Bērziņu ģimene gatavojas Latvijai nozīmīgu svētku svinēšanai − Lāčplēša dienai 11. novembrī un Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienai 18. novembrī. Lai bērniem svētki kļūtu saprotamāki, vecāki izstāsta teiku par Lāčplēsi, sasaistot to ar reālajiem vēstures notikumiem. Tiek paskaidrota Brīvības pieminekļa simboliskā nozīme, kā arī karavīru loma valsts aizsardzībā. Uz Latvijas dzimšanas dienu, gaidot ierodamies vecvecākus, ģimeniskā juceklī norisinās mājas kārtošana un svētku maltītes gatavošana. Savukārt brālītis un māsiņa domā par dāvanu, ko uzdāvināt valstij svētkos. Vecvecāki izskaidro valsts "dzimšanu" pirms simt gadiem, nosaucot elementus, kas veido valsti un kopīgi atgādina par Latvijas dabas un kultūras bagātībām, nonākot pie secinājuma, kas viss apkārtesošais un cilvēki veido valsti.

Ko tu zini par Latviju? Tu noteikti kopā ar ģimeni atzīmē Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, bet varbūt nezini, kā Latvija atkal tapa brīva. Droši vien esi dzirdējis, kuru koku dēvējam par Latvijas nacionālo koku, bet nezini, kā radies tā vārds. Ļoti iespējams, esi peldējies jūrā, bet brīnies, kāpēc Baltijas jūru mēdz dēvēt par Dzintarjūru. Varbūt esi ciemojies Cēsīs, bet pat nenojaut, ka alās to apkaimē dzīvo ļoti daudz sikspārņu. Un vai vari iedomāties, ko dara ķiploku krupis, kad tam draud briesmas? Pasaule ir brīnumu pilna, un Latvija arī. Šodien tu esi mazais Latvijas pilsonis, bet pavisam drīz kļūsi par mūsu valsts saimnieku. Varbūt būsi sportists, kuģa kapteinis vai īsts gudrinieks datorlietās. Varbūt tev piederēs liels ābeļdārzs un tu radīsi aizvien labākas ābeļu šķirnes. Kas zina, varbūt pat tiksi ievēlēts par Latvijas prezidentu. Nekas nav neiespējams! Lai kas tu būsi nākotnē, atceries: tavas saknes ir šeit, brīnumu pilnajā Latvijā!

Saistoši stāstiņi, interesanti fakti par Latviju un jautra spēle. Viens mazs zēns Roberts un viņa lielais Opis sakrāva mugursomas un dodas aizraujošā ceļojumā pa Latviju - apskatīt vietu, kur zivis lido; pavērot, kādus rakstus zīmē kvadracikla riepas; uzzināt, vai āžrags blēj un pirtiņbungas spēlē pirtī; klausīties pasakas, teikas un tautasdziesmas; minēt mīklas skaistajā un tik ļoti dažādajā latviešu valodā; noskatīties saulrietu jūrā; pagaršot "Gotiņas" un lauku rupjmaizi; izsmaržot pļavas, mežus un lielceļus; iepazīties ar mušu ofrīdu un zilajām govīm, bet galvenais - noskaidrot, kas Latvijā ir tāds, kā nav citur pasaulē. 


 Mana Latvija” ir enciklopēdija bērniem, kurā rodamas pirmās zināšanas un priekšstats par mūsu zemi. Interesantie fakti sniegti bērniem saprotamā valodā, saistošā formā un ilustrēti ar krāšņiem attēliem. Grāmatas veidotāji centušies attīstīt bērnos lepnumu par mūsu valsti, rosināt iztēli, raisīt vēlēšanos uzzināt vairāk.
Poga ir neparasts kaķis, kurš zina visu. Pūkainajam čau-čau šķirnes suņukam Rafi savukārt ir tik ļoti daudz jautājumu. Iepazinušies bērnu iemīļotajā grāmatiņā "Piglas stāsti", abi šoreiz dosies aizraujošā piedzīvojumā pa interesantu vietu un jauku cilvēku zemi - Latviju. Grāmatā jaunieši uzzinās gan vēsturiskus faktus par Latviju - brīvvalsts gadi, Baltijas ceļš, Barikāžu laiks; par raksturīgākajām Latvijas dabas un gadalaiku iezīmēm; kopā ar suņuku un kaķi varēs apciemot Latvijas interesantākās vietas - Rundāles pili, Turaidas muzejrezervātu, piedzīvojumiem bagāto Minhauzena muzeju; apgūs, kā latvieši svin tradicionālos svētkus, kā arī to, ar ko Latvijas īpaši lepojas. Tas viss un vēl daudzi citi krāsaini un interesanti fakti ieraugāmi Vitas Štelmaheres grāmatā "Es dzīvoju Latvijā". Dodies aizraujošā ceļojumā pa Latviju!


Interesanti fakti, skaisti attēli, kartes. * Kādi ir Latvijas nacionālie simboli; * Kura ir lielākā un kura - jaunākā sala Latvijā; * Kad notikusi postošākā vētra un kad bijusi visaugstākā gaisa temperatūra; * Kuras ir ievērojamākās klintis, alas, avoti un ūdenskritumi; * Kur aug grīņa sārtene, ezerrieksts, rasene un Latvijā resnākais kadiķis; * Cik grauzēju un sikspārņu sugu sastopams Latvijā; * Kur atrodas Zilie kalni, klāni un randu pļavas; * Kura ir Latvijas vecākā pilsēta un kuru uzskata par Sēlijas galvaspilsētu; * Kura pilsēta ir bijusi Raiņa un Aspazijas iedvesmas pilsēta. To un daudzus citus interesantus faktus uzzināsiet šajā attēliem bagātajā izdevumā.