Informācija

2018. gada 25. maijs

BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI!


Informējam Jūs, ka Dagdas novada pašvaldības DAGDAS BĒRNU BIBLIOTĒKAS organizēto pasākumu laikā tiek veikta fotografēšana un videoieraksts
pasākumu publicitātes nodrošināšanai un sabiedrības informēšanai.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti,  ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmā punkta e) apakšpunkts.

Fotografēšanas un filmēšanas laikā iegūtie personas dati var tikt nodoti Dagdas novada pašvaldības pilnvarotiem darbiniekiem un publicēti pašvaldības interneta vietnēs,  masu medijos, kā arī var tikt glabāti iestādes darbības oficiālās statistikas nodrošināšanas nolūkā saskaņā ar 2017.gada 30.maija MK noteikumiem Nr. 291 „Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā” un citiem normatīvajiem aktiem.

Informējam, ka Jums, kā datu subjektam ir tiesības:
·        pieprasīt pārzinim (Dagdas novada pašvaldībai) piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi;
·        iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Ja Jūs iebilstat par Jūsu datu apstrādi, nevēlaties lai pasākuma laikā Jūs tiktu fotografēts/filmēts, vai lai foto/videoieraksts, kurā Jūs var identificēt tiktu publicēts,
lūgums griezties pie Bibliotēkas vadītāja, tālr. 65653043

Pārzinis personas datu apstrādei ir Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:  tālr. 25408815, e-pasts: dati@dagda.lv.

2018. gada 2. maijs

DAGDAS BĒRNU BIBLIOTĒKAS literāro pasākumu plāns 2018. gada maijam


Datums
Pasākuma nosaukums
Pasākuma
veids
Atbildīgā persona

09.05.
13.00-14.00


“Digitālais ceļojums”
Bibliotekārā stunda
I. Bronka
14.05.
10.00
“Asais draugs - ezis”
Rīta stunda mazajiem
I. Bronka
22. maijs


“Lasīšanas svētki Dagdā”

Lasītveicināšana


I. Bronka
A. Kumečeva

14.05.
“ Jaunieguvumi Dagdas bērnu bibliotēkā maijā”
Informācijas
diena
I. Bronka

Janvāris- decembris
“ Krāj un laimē Dagdas bērnu bibliotēkā”
Konkurss
I. Bronka
A. Kumačeva

Literatūras izstādes
Datums
Izstādes nosaukums
Atbildīgā persona

02.05. – 31.05.
“Latvijas pilis un muižas aicina ciemos”
Plaukta izstāde
A. Kumačeva
02.05 – 31.05.
“ Tavs spēks un mīļums – Tava ģimene”
Māmiņu dienas ieskaņai
A. Kumačeva
02.05. – 31.05.
“Imanta Ziedoņa pasaku pasaule”
Dzejniekam I. Ziedonim - 85
A. Kumačeva
14.05. – 29.05.
“Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!”
Jaunieguvumu izstāde
A. Kumačeva